วันที่   4   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-12.00   - ประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 2/2566  64  นางสาวิตรี เพชรกาฬ
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-12.00   - การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัตงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่  16  นางสาวภิรญา นิยมเดชา