วันที่   1   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-12.00   - จัดทำ ก.ค.ศ.16  12  นางสาวปริศนา หนูชูแก้ว