วันที่   7   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) -   - ประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนฯ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  20  นางศารัตน์ เรืองแก้ว