วันที่   8   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - ประชุมพิจารณาร่างกรอบกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  20  นางศารัตน์ เรืองแก้ว
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - รายงานตัวผู้ขึ้นบัญชีในตำแหน่ง รอง ผอ.รร. และ ผอ.รร.  15  นายศุภชัย การนาดี