วันที่   6   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - ประชุมกลุ่มนิเทศฯ  20  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 13.00-16.30   - การประชุมพิจารณากรอบกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  20  นางศารัตน์ เรืองแก้ว