วันที่   13   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด 13.00-16.30   - เลี้ยงส่งศึกษานิเทศก์ 3 ท่าน  60  นางดารณี บุญสุย
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - กระชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี 2567  20  นางสาวรุ่งฤดี มะณี