วันที่   10   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด
08.30-12.00 น.
  - ประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 8/2567  64  นางสาวิตรี เพชรกาฬ