วันที่   5   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา)
13.00-16.30 น.
  - ประชุม รอง/ผอ.กลุ่ม/หน่วย
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 15  นางดารณี บุญสุย
ห้องประชุมสังข์หยด
08.30-16.30 น.
  - การวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ O NET NT RT
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 ึ70  นางรุจิรา คงประพันธ์