วันที่   6   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด
08.30-16.30 น.
  -  การวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ O NET NT RT
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 ึ70  นางรุจิรา คงประพันธ์