วันที่   7   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา)
08.30-12.00 น.
  - ประชุมPISAสพฐ.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์
ห้องประชุมสังข์หยด
13.00-16.30 น.
  - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 150  นางดารณี บุญสุย