วันที่   13   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา)
13.00-16.30 น.
  - ประชุมคณะวิทยากรในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 20  นางสาวภิรญา นิยมเดชา
ห้องประชุมสังข์หยด
08.30-16.30 น.
  - ประชุม coaching รอง ผอ.สพป. Clusters 5ครั้งที่ 3
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 15  นายศุภเชษฐ์ กาญจนมณี