วันที่   8   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด
13.00-16.30 น.
  - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จัดประชุม
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 150  นางดารณี บุญสุย