วันที่   11   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา)
08.30-16.30 น.
  - กลั่นกรองตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล OIT 2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 15  นางดารณี บุญสุย
ห้องประชุมธารน้ำเย็น
08.30-16.30 น.
  - สังเคราะห์ SAR
  - ขอใช้
 15  นายสหัส หลำสะ