วันที่   14   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา)
08.30-16.30 น.
  - ประชุม ก.ต.ป.น.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 20  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ