วันที่   21   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา)
08.30-12.00 น.
  - การประชุมขับเคลื่อนงานPISA สพฐ.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์
ห้องประชุมสังข์หยด
08.30-16.30 น.
  -  กิจกรรมที่ ๕ อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน หัวข้อ “น้ำและอากาศ”
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 112  นางยินดี บุญทอง