วันที่   25   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา)
13.00-16.30 น.
  - ประชุมคณะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 25  นางสาวภิรญา นิยมเดชา
ห้องประชุมธารน้ำเย็น
08.30-12.00 น.
  - ต้อนรับคณะศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 30  นางดารณี บุญสุย
ห้องประชุมสังข์หยด
08.30-16.30 น.
  - การจัดทำข้อตกลงผู้บริหารสถานศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 35  นายศุภชัย การนาดี