วันที่   24   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา)
13.00-16.30 น.
  - [Zoom Meeting] การใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ในการจัดทำข้อมูลสถานะการใช้ DLTV DLIT IDL Anywhere Anytime
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ระบบประชุมออนไลน์
 5  นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น
ห้องประชุมสังข์หยด
08.30-16.30 น.
  - การจัดทำข้อตกลงผู้บริหารสถานศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 35  นายศุภชัย การนาดี