วันที่   26   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา)
13.00-16.30 น.
  - ประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ ๕
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นายสหัส หลำสะ
ห้องประชุมธารน้ำเย็น
08.30-16.30 น.
  - การอบรมครูดนตรี ตามโครงการเติมเต็มศักยภาพพหุปัญญา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 15  นางปรัชญา ทองดี
ห้องประชุมสังข์หยด
08.30-16.30 น.
  - การอบรมครูดนตรี - นาฏศิลป์ โครงการเติมเต็มศักยภาพพหุปัญญา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 30  นางปรัชญา ทองดี