วันที่   20   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา)
08.30-16.30 น.
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังคำชี้แจง และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานระบบ SCS รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
  - ขอใช้ ระบบประชุมออนไลน์
 4  นางสาวบุณยนุช เมืองสุข
ห้องประชุมสังข์หยด
08.30-16.30 น.
  -  กิจกรรมที่ ๕ อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน หัวข้อ “น้ำและอากาศ”
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 112  นางยินดี บุญทอง