วันที่   22   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด
08.30-16.30 น.
  - การประชุมทบทวนการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 45  นางปรัชญา ทองดี