วันที่   17   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา)
08.30-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล OIT ของทุกกลุ่ม
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 15  นางสาวสยมพร หนูทิม
ห้องประชุมสังข์หยด
08.30-12.00 น.
  - การต้อนรับคณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 30  นางสาวสยมพร หนูทิม