วันที่   27   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา)
08.30-12.00 น.
  - ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและการดำเนินการตามหลักดกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ผ่านระบบออนไลน์
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 15  นางสาวบุณยนุช เมืองสุข
ห้องประชุมธารน้ำเย็น
08.30-12.00 น.
  - ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ครั้งที่ 7/2567
  - ขอใช้
 22  นางมุกดา อุทัยรังษี
ห้องประชุมสังข์หยด
08.30-16.30 น.
  - โครงการเติมเต็มศักยภาพพหุปัญญา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 60  นางปรัชญา ทองดี
ห้องประชุมสังข์หยด
13.00-16.30 น.
  - เสวนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 50  นางสาวโสภารัตน์ ดิสโร