วันที่   19   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา)
08.30-16.30 น.
  - ประชุมกรอบอัตรากำลัง 38 ค.(2)
  - ขอใช้ ระบบประชุมออนไลน์
 2  นางสาวบุณยนุช เมืองสุข
ห้องประชุมสังข์หยด
08.30-16.30 น.
  -  กิจกรรมที่ ๕ อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน หัวข้อ “น้ำและอากาศ”
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 6  นางยินดี บุญทอง