วันที่   28   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา)
08.30-16.30 น.
  - อบรม “สร้างเสริมประชาธิปไตย สภานักเรียนในโรงเรียน”
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 15  นายฉาฝาหรี หมาดหนุด
ห้องประชุมสังข์หยด
13.00-16.30 น.
  - เสวนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 50  นางสาวโสภารัตน์ ดิสโร