ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

114

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

53

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

15

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

111

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

114

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

12

ตาราง

1,042

ห้องเรียน
-9
ตาราง

16,544

นักเรียน
-765
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,262

-243
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

12,779

-449
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

503

-73
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,481

ครูและบุคลากร

สนง.
60
รร.
1,421
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2567

ตาราง

1,481

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ99 /87%
ปฐมวัย - ม.ต้น12 /11%
ประถมฯ3 /3%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 53 /46%
ขนาดกลาง 60 /53%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 53 /46%
ขนาดที่ 2 41 /36%
ขนาดที่ 3 12 /11%
ขนาดที่ 4 7 /6%
ขนาดที่ 5 1 /1%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2565 2566 2567
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นางสาวปวิชญา สินน้อย
 • นางอุบล หนูมาก
 • นายธวัช รัตนพันธ์
 • นายศุภเชญฐ์ กาญจนมณี
 • นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์
 • นางสาวภิรญา นิยมเดชา
 • นายวัชรินทร์ มีบุญ
 • นางสุนิสา แก้วเกลี้ยง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายศุภเชญฐ์ กาญจนมณี
 • นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น
 • test_name
114 โรงเรียน

6 อำเภอ
กงหรา

16 โรงเรียน

ตาราง
เขาชัยสน

23 โรงเรียน

ตาราง
ตะโหมด

12 โรงเรียน

ตาราง
ปากพะยูน

33 โรงเรียน

ตาราง
ป่าบอน

18 โรงเรียน

ตาราง
บางแก้ว

12 โรงเรียน

ตาราง

11 เครือข่าย
เครือข่ายทุ่งธงทอง

8 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายบางแก้ว

12 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายไพรวัลย์

7 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน

13 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายตะโหมด

12 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสองเกาะ

12 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายรังสีตรีมิตร

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายพันธปัญญา

11 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายบูรพาป่าบอน

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายคีรีรัตน์

9 โรงเรียน

ตาราง
ถนนเพชรเกษม ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
Version.2022.1.KAOPUNHOT