รหัสโรงเรียน ด้านภาษา -1ผลต่าง ด้านคำนวณ -1ผลต่าง ด้านเหตุผล -1ผลต่าง รวมทุกด้าน -1ผลต่าง ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ