สพป.พัทลุง เขต 2.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 14570115
3%
167:1
อนุบาล 28217841,605
46%
11714:1
อนุบาล 38749111,785
51%
12215:1
ระดับปฐมวัย1,7401,7653,505
20%
25514:1
ประถมศึกษาปีที่ 19699281,897
14%
12515:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,1029912,093
16%
12217:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,2481,0012,249
17%
12818:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,2081,0852,293
17%
12718:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,2101,1922,402
18%
13118:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,1791,1152,294
17%
12718:1
ระดับประถมศึกษา6,9166,31213,228
76%
76017:1
มัธยมศึกษาปีที่ 111391204
35%
1217:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28983172
30%
1214:1
มัธยมศึกษาปีที่ 312971200
35%
1217:1
มัธยมศีกษาตอนต้น331245576
3%
3616:1
รวมทั้งสิ้น8,9878,32217,309
100%
1,05116:1