ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2141428
53%
128:1
อนุบาล 3141125
47%
125:1
ระดับปฐมวัย282553
19%
227:1
ประถมศึกษาปีที่ 181523
13%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121628
15%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 315924
13%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 4101727
15%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 5192342
23%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 6191837
20%
219:1
ระดับประถมศึกษา8398181
67%
823:1
มัธยมศึกษาปีที่ 113619
50%
119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2235
13%
15:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39514
37%
114:1
มัธยมศีกษาตอนต้น241438
14%
313:1
รวมทั้งสิ้น135137272
100%
1321:1