ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 241115
45%
115:1
อนุบาล 371118
55%
118:1
ระดับปฐมวัย112233
26%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 14610
11%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 210818
19%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 310616
17%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 410515
16%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 5161127
28%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 6639
9%
19:1
ระดับประถมศึกษา563995
74%
616:1
รวมทั้งสิ้น6761128
100%
816:1