ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 212921
46%
121:1
อนุบาล 3111425
54%
125:1
ระดับปฐมวัย232346
24%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 19615
10%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121224
16%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 3131730
20%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 4171330
20%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 5121527
18%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111223
15%
123:1
ระดับประถมศึกษา7475149
76%
625:1
รวมทั้งสิ้น9798195
100%
824:1