ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29312
57%
112:1
อนุบาล 3729
43%
19:1
ระดับปฐมวัย16521
24%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 1639
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 28513
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 34812
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 4549
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 58311
16%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 68614
21%
114:1
ระดับประถมศึกษา392968
76%
611:1
รวมทั้งสิ้น553489
100%
811:1