ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 281018
50%
118:1
อนุบาล 39918
50%
118:1
ระดับปฐมวัย171936
20%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 151217
12%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 2151429
20%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 38816
11%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 4191231
21%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 5131326
18%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111627
18%
127:1
ระดับประถมศึกษา7175146
80%
624:1
รวมทั้งสิ้น8894182
100%
823:1