ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2134
36%
14:1
อนุบาล 3527
64%
17:1
ระดับปฐมวัย6511
22%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1235
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2426
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3235
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 47411
29%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 5156
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
13%
15:1
ระดับประถมศึกษา191938
78%
66:1
รวมทั้งสิ้น252449
100%
86:1