ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3112
100%
12:1
ระดับปฐมวัย112
9%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 1112
10%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 31-1
5%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 4-22
10%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5549
45%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6336
30%
16:1
ระดับประถมศึกษา101020
91%
54:1
รวมทั้งสิ้น111122
100%
64:1