ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 11-1
11%
11:1
อนุบาล 2415
56%
15:1
อนุบาล 3123
33%
13:1
ระดับปฐมวัย639
8%
33:1
ประถมศึกษาปีที่ 1246
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
9%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 36511
24%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 4224
9%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 510515
33%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 6426
13%
16:1
ระดับประถมศึกษา262046
43%
68:1
มัธยมศึกษาปีที่ 113518
35%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 291120
39%
120:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39413
25%
113:1
มัธยมศีกษาตอนต้น312051
48%
317:1
รวมทั้งสิ้น6343106
100%
129:1