ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-22
13%
12:1
อนุบาล 37714
88%
114:1
ระดับปฐมวัย7916
18%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 17411
15%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 210818
25%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 3459
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 45510
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 58311
15%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 611314
19%
114:1
ระดับประถมศึกษา452873
82%
612:1
รวมทั้งสิ้น523789
100%
811:1