ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 261319
70%
119:1
อนุบาล 3178
30%
18:1
ระดับปฐมวัย72027
19%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 111819
16%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 28715
13%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 361016
14%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 491524
21%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 5161026
22%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 610717
15%
117:1
ระดับประถมศึกษา6057117
81%
620:1
รวมทั้งสิ้น6777144
100%
818:1