ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25510
37%
110:1
อนุบาล 39817
63%
117:1
ระดับปฐมวัย141327
20%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 19615
14%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 210818
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 39918
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 412921
19%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101121
19%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 66915
14%
115:1
ระดับประถมศึกษา5652108
80%
618:1
รวมทั้งสิ้น7065135
100%
817:1