ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 291120
48%
120:1
อนุบาล 3101222
52%
122:1
ระดับปฐมวัย192342
23%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 191322
16%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 261117
12%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 3191534
24%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 4111728
20%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 510818
13%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 613720
14%
120:1
ระดับประถมศึกษา6871139
77%
623:1
รวมทั้งสิ้น8794181
100%
823:1