ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2426
38%
16:1
อนุบาล 34610
63%
110:1
ระดับปฐมวัย8816
21%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1235
8%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 25914
23%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 36410
16%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 47310
16%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 54913
21%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 64610
16%
110:1
ระดับประถมศึกษา283462
79%
610:1
รวมทั้งสิ้น364278
100%
810:1