ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210818
49%
118:1
อนุบาล 310919
51%
119:1
ระดับปฐมวัย201737
26%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 111819
18%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 211819
18%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 311819
18%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 49615
14%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 591120
19%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 610616
15%
116:1
ระดับประถมศึกษา6147108
74%
618:1
รวมทั้งสิ้น8164145
100%
818:1