ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25813
48%
113:1
อนุบาล 35914
52%
114:1
ระดับปฐมวัย101727
20%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 1161026
23%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 291019
17%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 312315
14%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 48614
13%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 581321
19%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 661016
14%
116:1
ระดับประถมศึกษา5952111
80%
619:1
รวมทั้งสิ้น6969138
100%
817:1