ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 271320
69%
120:1
อนุบาล 3549
31%
19:1
ระดับปฐมวัย121729
24%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 17815
16%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 25510
11%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 39918
19%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 414418
19%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 56814
15%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 671219
20%
119:1
ระดับประถมศึกษา484694
76%
616:1
รวมทั้งสิ้น6063123
100%
815:1