ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26713
42%
113:1
อนุบาล 361218
58%
118:1
ระดับปฐมวัย121931
22%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 1101020
18%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 29716
14%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 313922
20%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 413922
20%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 55611
10%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 661521
19%
121:1
ระดับประถมศึกษา5656112
78%
619:1
รวมทั้งสิ้น6875143
100%
818:1