ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26612
39%
112:1
อนุบาล 310919
61%
119:1
ระดับปฐมวัย161531
21%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 18513
11%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 281018
15%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 381119
16%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 4111324
21%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 517724
21%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 614519
16%
119:1
ระดับประถมศึกษา6651117
79%
620:1
รวมทั้งสิ้น8266148
100%
819:1