ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26713
39%
113:1
อนุบาล 3101020
61%
120:1
ระดับปฐมวัย161733
23%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 19413
12%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 28917
15%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 381119
17%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 4111122
20%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 515722
20%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 614519
17%
119:1
ระดับประถมศึกษา6547112
77%
619:1
รวมทั้งสิ้น8164145
100%
818:1