ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2384886
49%
329:1
อนุบาล 3474188
51%
329:1
ระดับปฐมวัย8589174
19%
629:1
ประถมศึกษาปีที่ 1404989
12%
422:1
ประถมศึกษาปีที่ 26661127
17%
432:1
ประถมศึกษาปีที่ 37361134
18%
527:1
ประถมศึกษาปีที่ 47866144
20%
529:1
ประถมศึกษาปีที่ 56172133
18%
527:1
ประถมศึกษาปีที่ 65355108
15%
427:1
ระดับประถมศึกษา371364735
81%
2727:1
รวมทั้งสิ้น456453909
100%
3328:1