ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26612
67%
112:1
อนุบาล 3426
33%
16:1
ระดับปฐมวัย10818
21%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 1213
4%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 27613
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 38-8
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 49514
21%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 561117
25%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 66612
18%
112:1
ระดับประถมศึกษา382967
79%
611:1
รวมทั้งสิ้น483785
100%
811:1