ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2171330
45%
130:1
อนุบาล 3171936
55%
218:1
ระดับปฐมวัย343266
19%
322:1
ประถมศึกษาปีที่ 1142034
16%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 2161430
14%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 3231740
19%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 4171431
15%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 5271845
21%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 6161733
15%
217:1
ระดับประถมศึกษา113100213
61%
924:1
มัธยมศึกษาปีที่ 110818
25%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2191635
49%
135:1
มัธยมศึกษาปีที่ 310919
26%
119:1
มัธยมศีกษาตอนต้น393372
21%
324:1
รวมทั้งสิ้น186165351
100%
1523:1