ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2112
29%
12:1
อนุบาล 3415
71%
15:1
ระดับปฐมวัย527
18%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
22%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2268
25%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 38-8
25%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112
6%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5314
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-33
9%
13:1
ระดับประถมศึกษา181432
82%
65:1
รวมทั้งสิ้น231639
100%
85:1